BIM KONSTRUKTERSTVO
– petodnevna edukacija u softveru Allplan Konstrukterstvo –

504_x_0074-bimplus.png
Engineering-Logo-RGB.png

TEME EDUKACIJE

 • BIM pristup u projektiranju

 • Izrada 3D BIM modela prema podlogama

 • Generiranje nacrta iz 3D BIM modela

 • Izrada planova oplate

 • 3D armiranje u Allplan-u

 • Ispis količina materijala iz 3D BIM modela

 • Automatski iskazi armature

 • Bimplus platforma – interoperabilnost i kolaboracija s drugim strukama


PROGRAM EDUKACIJE

 1. DAN: Upoznavanje s BIM pristupom u području građevinarstva i osnovama BIM standardizacije, BIM zahtjevima naručitelja (engl. Employer's Information Requirements - EIR) i BIM planom izvršenja (engl. BIM Execution Plan - BEP). Upoznavanje s osnovnim značajkama softvera Allplan. Kreiranje projekta i obrada sadržaja radnog sučelja. Pojašnjenje pojmova struktura građevine i crtež. Definiranje strukture građevine za izradu BIM modela prema podlogama.
   

 2. DAN: Modeliranje građevine uz definiranje atributa pojedinačnih arhitektonskih elemenata: zid, stup, greda, ploča, otvor, nadvoj i stubište. Pojašnjenje koncepata zadavanja visina pomoću referentnih ravnina, upravljanje ravninama i slojevi. Kopiranje etaže građevine.
   

 3. DAN: Izrada asocijativnih pogleda i presjeka građevine. Analiza mogućnosti funkcija presjek i pogled. Kotiranje nacrta i priprema nacrta za ispis. Izvoz BIM modela u 3D .pdf i .ifc datoteke. Upoznavanje ostalih opcija uvoza i izvoza podataka. Priprema presjeka elemenata za crtanje armature. Generiranje izvještaja količina materijala.
   

 4. DAN: Pojašnjenje koncepta 3D armiranje i organizacija crteža za potrebe armiranja. Izrada armaturnih planova grede i ploče te postavljanje serija šipki i mreža. Armiranje otvora i nepravilnih elemenata. Izrada specifikatora armature, asocijativnih legendi i izvještaja armature. Izrada plana oplate iz BIM modela uz automatsko opisivanje elemenata.
   

 5. DAN: BIM suradnja s drugim disciplinama i komunikacija Allplan-a s drugim BIM softverima u interoperabilnom i kolaborativnom BIM okruženju te upoznavanje sa zajedničkim podatkovnim okruženjem (engl. Common Data Environment - CDE) kroz Bimplus i Bluebeam. Označavanje kolizija i zadavanje zadataka različitim sudionicima projekta u kolaborativnom BIM okruženju.