top of page

BIM PRORAČUN KONSTRUKCIJA
– petodnevna edukacija u softverima SCIA Engineer i Idea StatiCa –

SCIA_logo_color_final-padding6.jpg
^62BBA1CC2C0C67ED0982C8ACEC93D942825E6BE
504_x_0074-bimplus.png
bluebeam-inc-vector-logo.png

TEME EDUKACIJE

 • BIM pristup u projektiranju

 • Modeliranje armiranobetonske konstrukcije i opterećenja

 • Modeliranje čelične konstrukcije i opterećenja

 • Statička analiza metodom konačnih elemenata

 • Pregled rezultata analize i dimenzioniranje konstrukcije

 • Komunikacija SCIA Engineer softvera s drugim BIM softverima

 • Provjera čeličnih priključaka

 • Bimplus platforma – interoperabilnost i kolaboracija s drugim strukama


PROGRAM EDUKACIJE

 1. DAN: Upoznavanje s BIM pristupom u području građevinarstva i osnovama BIM standardizacije, BIM zahtjevima naručitelja (engl. Employer's Information Requirements - EIR) i BIM planom izvršenja (engl. BIM Execution Plan - BEP). Upoznavanje s osnovnim značajkama i radnim sučeljem softvera SCIA Engineer. Definiranje osnovnih parametara za modeliranje armiranobetonske konstrukcije (poprečni presjeci, materijali).
   

 2. DAN: Nastavak modeliranja armiranobetonske konstrukcije (1D elementi, 2D elementi, otvori). Definiranje i zadavanje opterećenja te provođenje statičke analize metodom konačnih elemenata. Dimenzioniranje i provjera armiranobetonske konstrukcije.
   

 3. DAN: Provođenje dinamičke analize armiranobetonske konstrukcije te pregled rezultata i generiranje inženjerskog izvještaja s grafičkim i tabličnim prikazima. Izrada analitičkog modela čelične hale u softveru SCIA Engineer.
   

 4. DAN: Zadavanje opterećenja i statički proračun konstrukcije. Pregled rezultata i generiranje inženjerskog izvještaja s grafičkim i tabličnim prikazima. Upoznavanje s radnim sučeljem softvera Idea StatiCa. BIM komunikacija softvera SCIA Engineer i Idea StatiCa. Provjera i dimenzioniranje reprezentativnih čeličnih priključaka hale u softveru Idea StatiCa. Analiza krutosti te generiranje i pregled rezultata.
   

 5. DAN: BIM suradnja s drugim disciplinama i komunikacija s drugim BIM softverima u zajedničkom podatkovnim okruženjem (engl. Common Data Environment - CDE) kroz Bimplus i Bluebeam. Označavanje kolizija i zadavanje zadataka različitim sudionicima projekta u kolaborativnom BIM okruženju.

bottom of page